Polityka prywatności

 

Polityka prywatności ma na celu pomóc zrozumieć, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

 

Dane osobowe (RODO)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem pozostawionych danych

osobowych jest adresem prowadzony przez Krystian Jagielski Home Sweet Home – wynajem nieruchomości, ul. Jaglana 6b/13, 80-749 Gdańsk, NIP:958 116 79 98, email:kontakt@mia-shop.pl

2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych

przez Sklep, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować ze Sklepem za

pomocą adresu email: kontakt@mia-shop.pl

3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4. Podanie Twoich osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży

Towarów oferowanych przez Sklep i wykonania zawartej z Tobą umowy.

b. w celu udzielenia odpowiedzi Twoje pytanie przekazane formularzu kontaktowym lub

udzielania odpowiedzi na Twoje zgłoszenie reklamacyjne, a także wykonania

ciążących na Sklepie obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia

zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i

zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia

dokumentów księgowych,

c. na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności

wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie

niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą umowy, a także w zakresie niezbędnym

do podjęcia przez Sklep działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do

wypełnienia ciążącego na Sklepie obowiązku prawnego,

 

d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w sytuacjach gdy wyrazisz dodatkowe zgody

- w celu dostarczenia informacji dot. towarów, usług i innych aktywności

marketingowych (a więc odpowiednio wyrażone: zgody na profilowanie tj.

zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych

osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez

Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych

systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).

 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów

określonych powyżej, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług

lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów

prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących

umowy.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące

uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

w przypadku, gdy:

i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny

sposób przetwarzane,

ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych

osobowych,

iii. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej

podstawy prawnej przetwarzania danych,

iv. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

v. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

wynikającego z przepisów prawa;

 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,

gdy:

i. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

iii. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące

przesłanki:

i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,

której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione

są następujące przesłanki:

i. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez

Administratora,

ii. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której

dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności,

gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Ci prawo

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym

prawem.

9. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6 Twoje dane osobowe

mogą być przekazywane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową, w

tym komunikację z naszymi klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w

przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają

wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np.

przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym

płatności na naszej stronie oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty

etc.

10. Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane naszym partnerom

przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko

w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz

usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz

wspierających funkcjonalności sklepu Internetowego oraz stron internetowych. Wszyscy nasi

Partnerzy zobowiązani do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza

infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami a strona oraz formularze

www posiadają certyfikaty SSL.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych

osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w

sprawach ochrony danych osobowych.

 

Pliki cookies

Cookies powszechnie znane jako „ciasteczka” są to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu

osoby odwiedzającej stronę przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach

cookies zawarte są dane, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie

obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować

utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.

1. Sklep lub partnerzy współpracujący zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw.

ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie,

smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików

cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu

końcowym, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Plik cookie co do zasady

zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas swojego działania i losowy kod. Dzięki plikom

cookies możemy dostosować swoją ofertę lub przekazać treści do indywidualnych preferencji i

rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających naszą stronę; tworzenia statystyk, które

pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę korzystają ze stron

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; oraz dostarczania osobom

odwiedzającym stronę treści lepiej dopasowanych do ich zainteresowań.

3. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia

oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

c. wydajnościowe – pozwalające zbierać informacje o sposobie korzystania ze stron

internetowych i aplikacji;

d. funkcjonalne – pozwalające zapamiętać wybranych przez użytkownika ustawień;

 

e. techniczne - niezbędne, aby Twój profil mógł prawidłowo działać, zapewnić

bezpieczeństwo Twoich transakcji, utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz

się na swój profil, zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

f. reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej

dostosowanych do ich zainteresowań;

g. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i

aplikacji.

4. Sklep wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych

statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies

zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Czasami Sklep może korzystać z zewnętrznych wydawców w celu obsługi reklam i

optymalizacji komunikacji marketingowej. Informacje gromadzone przez wydawców mogą

zawierać dane, takie jak dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP) lub dane kontaktowe,

np. adres poczty elektronicznej.

6. Sklep również korzysta z Facebook Pixel, czyli korzystaniem z plików cookies firmy Facebook.

Na podstawie przeglądanych treści przez Klienta na stronie Sklepu, Facebook profiluje

Klienta, aby w swoim serwisie dostosować wyświetlanie reklam i treści zgodnie z Klienta

zainteresowaniami i preferencjami. Dalsze szczegółowe informacje na temat

wykorzystywanych ciasteczek przez Facebook, a także włączenia lub wyłączenia funkcji

znajdują się na stronie Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update

7. Z zasady domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika. Osoby przeglądające stronę mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień

dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:Mozilla Firefox , poniżej link

https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Chrome, poniżej link

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Urządzenia Apple, poniżej link

https://support.apple.com

 

8. Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 26.08.2022r.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Krystian Jagielski Home Sweet Home – wynajem nieruchomości  adres e-mail: kontakt@mia-shop.pl. W przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pomocą powyższego adresu e-mail. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności (link). Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zlecenia, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Krystian Jagielski Home Sweet Home – wynajem nieruchomości  dostępne są w Polityce prywatności i plików cookies oraz w pełnej treści klauzuli informacyjnej dostępnej tutaj.  W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: kontakt@mia-shop.pl

Produkt dodany do ulubionych

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.